bursa australia

Bursa Australia dibuka melemah, Indeks ASX 200 turun 23,80 poin

Sydney (ANTARA News) – Saham-saham Bursa Australia dibuka lebih rendah pada perdagangan Selengkapnya

Bursa Australia dibuka melemah, Indeks ASX 200 turun 23,80 poin

Sydney (ANTARA News) – Saham-saham Bursa Australia dibuka lebih rendah pada perdagangan Selengkapnya

Bursa Australia menguat, Indeks ASX 200 dibuka naik 21,70 poin

Sydney (ANTARA News) – Saham -saham Bursa Australia menguat pada awal perdagangan Selengkapnya

Bursa Australia sedikit menguat, Indeks ASX 200 dibuka naik 0,041 persen

Sydney (ANTARA News) – Saham-saham Bursa Australia dibuka sedikit lebih tinggi pada Selengkapnya

Bursa Australia ditutup melemah, Indeks ASX 200 turun tipis 1,20 poin

Sydney (ANTARA News) –  Pasar saham Australia berakhir sedikit lebih rendah pada Selengkapnya

Bursa Australia dibuka naik, ditopang penguatan yuan

Sydney (ANTARA News) –  Saham-saham Bursa Australia dibuka lebih tinggi pada perdagangan Selengkapnya

Bursa Australia menguat, Indeks ASX 200 dibuka naik tipis 4,30 poin

Sydney (ANTARA News) – Saham saham Bursa Australia dibuka lebih tinggi pada Selengkapnya

Didukung kenaikan harga minyak, pasar saham Australia ditutup menguat

Sydney (ANTARA News) – Pasar saham Australia berakhir lebih tinggi pada perdagangan Selengkapnya

Bursa Australia menguat, saham energi naik susul lonjakan harga minyak

Sydney (ANTARA News) – Saham saham Bursa Australia dibuka menguat pada perdagangan Selengkapnya

Pasar saham Australia berakhir naik didukung bank-bank besar

Sydney (ANTARA News) – Pasar saham Australia berakhir lebih tinggi pada perdagangan Selengkapnya